کم شنوایی

اهمیت استفاده از سمعک برای نوزدان و کودکان
اهمیت استفاده از سمعک برای نوزدان و کودکان
سمعکها می توانند باعث بهبود شنوایی و تکلم شوند. توانایی شنوایی برای کودکان از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا رشد مهارت های گفتاری و زبانی و آینده ی کودکان به شنیدن آنها وابسته است.